CLIMM

NÁZOV | SYNOPSA | POPIS | OPTIONS | DETAILY | HISTÓRIA | MAILING-LIST | DOWNLOAD | POZRITE E©TE | SÚBORY | CHYBY | AUTORI |

NÁZOV

climm − malý, kompaktný textový ICQ klient

SYNOPSA

climm [−h] [−c] [−b <basedir>] [−i <locale>] [−v[level]] [−l <logplace>] [−u <UIN>] [−p <passwd>] [−s <status>] [−C <commands>]

POPIS

climm je textový ICQ klient podporujúci mnoho funkcií a mo¾ností pôvodného klienta od Mirabilis. climm umo¾òuje meni» heslo u¾ívateµa, zaklada» nové úèty, aktualizova» informácie, vyhµadáva», posiela» SMS, nadväzova» priame spojenia, posiela» potvrdzujúce správy , prená¹a» súbory, identifikova» klientov iných u¾ívateµov, posiela» správy v UTF-8 kódovaní, vykonáva» a spú¹»a» príkazy udalos»ami atï.

OPTIONS

−h|−−help

Zobrazí krátky pomocný text a skonèí.

−c|−−nocolor

Zaká¾e pou¾ívanie farieb.

−b|−−basedir <basedir>

Urèí basedir ako hlavný adresár, vyhradený pre súbory climm, napríklad súbor climmrc.

−i|−−i18n <locale>

Pou¾ije lokalizáciu locale namiesto tej, ktorá bola zvolená podµa systémových premenných.

−v|−−verbose[level]

Zapne hlásenia alebo nastaví úroveò hlásení na level.

−l|−−logplace file|dir

Pou¾ije file ako súbor pre logovanie, alebo pou¾ije dir ako adresár pre logovacie súbory podµa u¾ívateµov.

−u|−−uin <uin>

Prihlási len uin u¾ívateµa. Mô¾e sa opakova».

−p|−−passwd <passwd>

Prihlásenie s heslom passwd −u prepínaè, alebo mô¾e by» pou¾ité len raz.

−s|−−status <status>

Prihlásenie so stavom status , zadaným èíselne alebo inv, dnd, occ, na, away, ffc, or off[line].

−C|−−cmd <commands>

Vykoná príkazy climm cmds po prihlásení namiesto zvyèajného eg príkazu.

DETAILY

climm je výborne portovateµný a be¾í v OS Linux, DOS, OS/2, Win32, BeOS, AmigaOS, GNU HURD a akomkoµvek inom modernom unixovom systéme. climm version 0.4.10 zaruèene pracuje v OS Linux, AIX, HPUX, Tru64, AmigaOS, èiastoène v BeOS a ïal¹ích unixoch. Tak¾e niektoré porty sú alebo mô¾u by» stále vo vývoji a ka¾dý, kto chce pomôc» s testovaním, je vítaný.

HISTÓRIA

16 Aug 1998

Matthew D. Smith uvoµòuje climm do sveta. Nasleduje ïal¹ích 12 releases do 25 Sept 1998.

05 Jan 2001

Matthew D. Smith zomiera pri automobilovej nehode. U¾ívatelia pokraèujú tam, kde Matthew climm zanechal, formulujú climm pod BSD licenciou a obnovujú vývoj climm.

10 June 2002

Verzia 0.4.9 je uvoµnená pod GPL licenciou, je ukonèená implementácia novej verzie 8 protokolu ICQ Rüdigerom Kuhlmannom.

MAILING-LIST

climm mailing list je climm−list@climm.org. Informácie týkajúce sa posielania a archivovania sú na http://www.climm.org/pipermail/climm−list/.

DOWNLOAD

Prostredníctvom HTTP z http://www.climm.org/download.
Pre získanie najnov¹ej verzie z CVS pou¾ite:
cvs −d:pserver:anonymous@climm.org:/var/lib/cvs co climm

POZRITE E©TE

climmrc(5), climmcmds(7)

SÚBORY

~/.climmrc

Povodný konfiguraèný súbor climm − zastaralý.

~/.climm/

Default adresár pre súbory climm.

BASE/climmrc

Konfiguraèný súbor climm.

BASE/i18n/*.i18n

Lokálne preklady climm.

BASE/contacts/

Adresár pre meta data o kontaktoch.

BASE/history/

Default adresár pre logovacie súbory .

BASE/files/

Adresár pre prichádzajúce súbory.

BASE/remote-control

Pôvodné umiestnenie FIFO pou¾ívaného pre diaµkové ovládanie. Premenované, aby zmiatlo luserov.

BASE/scripting

Default umiestnenie FIFO pou¾ívaného pre diaµkové ovládanie.

PREFIX/share/climm/*.i18n

Lokalizaèné súbory obsahujúce preklady v¹etkých textových výstupov climm.

CHYBY

Posielajte chybové hlásenia alebo pripomienky Rüdigerovi Kuhlmannovi <climm@ruediger−kuhlmann.de> (v nemèine alebo angliètine). Chyby a pripomienky k slovenskej lokalizácii posielajte Jánovi Staníkovi <morb@genesys.sk> v slovenèine alebo angliètine.

AUTORI

Tento manuál bol prelo¾ený Jánom Staníkom <morb@genesys.sk> z manuálu písaného Jamessom Morrisonnom <ja2morrison@student.math.uwaterloo.ca> z mini-manuálu napísaného Jordim Mallachom <jordi@sindominio.net> pre systém Debian GNU/Linux.